Bram Bartholomees

Bestuurslid en gemeenteraadslid.

Bram Bartholomees: 42 jaar, uit Tervuren, adjunct-directeur GO! atheneum KA Tervuren, Gemeenteraadslid sinds 2006.

Met lijst Open Tervuren brengen we een positief toekomstproject. Onze lijst verzamelt kandidaten van Open Vld, GT en de verruimers van T+. Allemaal willen zij met een open vizier bouwen aan een écht Open Tervuren. We leggen de focus op 6 thema's. Kiezen voor lijst 7 is kiezen voor een DYNAMISCH Tervuren, een VEILIG Tervuren, een PROPER Tervuren, een VLOT Tervuren, een GEZOND Tervuren en een écht Open Tervuren. We zijn de lijst van de voorstellen. Verschillende voorstellen op korte en lange termijn. In totaal lanceren we ruim 50 voorstellen om te bouwen aan de toekomst

In het verleden hebben onze mensen al sterke en soms moeilijke beslissingen moeten nemen. Zonder GT-Open Vld stond Tervuren vandaag niet zover in het moderne Tervuren dat we allemaal kennen. Deze beslissingen vragen creativiteit, ondernemingszin, lef en veel werk. Dat willen wij opnieuw in de weegschaal gooien voor een nog beter Tervuren.

Op 14 oktober ben ik lijstduwer (plaats 27) op lijst 7, lijst Open Tervuren. In aanloop trakteer ik alvast op volgende voorstellen!

We kiezen voor een écht OPEN Tervuren met inspraak en participatie van zoveel mogelijk verschillende inwoners. We willen de burger meer betrekken bij de besluitvorming. Het is belangrijk dat het advies van de verschillende raden sterker wordt. Zij kunnen hun leden ook daadwerkelijk een stem geven via peilingen. De moderne technologie laat ons toe om hier op een snelle manier af te toetsen hoe de burgers denken over een voorstel. Via wijkraden willen we weten wat er leeft. En via dezelfde techniek van de peilingen kunnen deze wijkraden mee bepalen hoe een deel van de begroting ingezet wordt voor die wijk.

Een écht OPEN Tervuren is een Tervuren waar we inzetten op diversiteit. Een samenhorigheidsgevoel wordt immers niet gecreëerd door het nastreven van uniformiteit, maar door het omarmen van diversiteit. De voorbije jaren hebben onze gemeenteraadsleden al actie gevoerd rond een SOGIE-vriendelijker beleid (seksuele oriëntatie en genderidentiteit en –expressie). Ook na 14 oktober willen we hier verder voor ijveren, want onder andere het symbolisch uithangen van de regenboogvlag bleek de voorbije zes jaar geen evidentie.

Open Tervuren stelt voor om in het gemeentelijk subsidiereglement een anti-discriminatie charter op te nemen. Organisaties die gemeentelijke subsidies voor hun werking ontvangen, onderschrijven het charter en hangen deze zichtbaar uit. Op die manier tonen ze aan hun leden, bezoekers, supporters, bestuursleden, enz. dat binnen hun structuren geen plaats is voor enige vorm van discriminatie. Daarnaast willen we ook alle gemeentelijke documenten screenen op genderneutraal taalgebruik.

Tervuren moet opnieuw bruisen. Alleen zo zet je onze mooie gemeente opnieuw op de kaart in de regio. Alleen zo bereik je mensen die hier komen winkelen of genieten van onze horeca. Open Tervuren pleit voor een totaalaanpak door het aanstellen van een voltijdse citymanager die onze aantrekkingskracht in de verf zet op verschillende domeinen: cultuur, toerisme, handel, sport,... Het afschaffen van het zomerfestival aan het begin van de zomer was geen goed idee. Of toch niet zonder dat er iets in de plaats kwam tijdens de zomermaanden. Voor Open Tervuren is een mix van kleine én grote evenementen de weg die we moeten durven opgaan. Evenementen waar lokale talenten ontdekt worden of waar de buurt gewoon kan genieten. Een divers aanbod is hier noodzakelijk.

De handel stimuleren doe je ook door het creëeren van nieuwe mogelijkheden. Een talentenfabriek waar zowel jonge ondernemers als kunstenaars zich kunnen uitleven als een opstapje naar de toekomst. Een start-up laten groeien om vervolgens een plaats in te nemen in onze handelskern.  Of plaats maken voor workhubs om zo werknemers van bedrijven elders in het land lokaal in Tervuren te laten werken.

Bij het stimuleren van de handel moet je alle ondernemers en handelaars betrekken (via het systeem van peiligen). Een evaluatie van het parkeerbeleid dat op dit moment toch nog consumenten afschrikt is dan ook essentieel. We moeten naar eens systeem dat winkelen in Tervuren beloond wordt.

Een VEILIG Tervuren met aandacht voor de zwakke weggebruiker. We moeten inzetten op veilige fietspaden en fietsstraten op routes naar ontmoetingsplaatsen. Creatief omgaan met het aanleggen van fietspaden. Tervuren biedt de mogelijkheid om unieke paden aan te leggen waar de fietsers voorrang krijgen. Verkeersveiligheid moet ook verhoogd worden met het inzetten van vaste snelheidscamera's. Een kordate aanpak van de snelheidsovertreder!

Open Tervuren vraagt ook een evaluatie van het doven van de straatverlichting. In afwachting van nieuwe technologiën (werken met sensoren waardoor het licht aanspringt bij beweging of het invoeren van de LED-verlichting) moeten we het licht opnieuw aansteken op strategische plaatsen. Het licht doven op een doorgangsweg is een ander verhaal dan het doven in het centrum van Tervuren. Een gedifferentieerde aanpak dus.

De wijkwerking van de politie, samen met de wijkraden of wijkcomités, zorgen voor de eerstelijnsondersteuning en het algemeen veiligheidsgevoel in de buurt. De wijkagent is het aanspreekpunt voor deze buurtbewoners en volgt de leefbaarheid in de wijken van nabij op.

Een dynamisch Tervuren hangt samen met een PROPER Tervuren. We moeten de netheid van onze straten en wijken dringend aanpakken. Graffiti op muren en elektriciteitscabines moeten snel verwijderd worden. Een kordate aanpak van sluikstorten is een prioriteit. Publieke vuilnisbakken moeten veel regelmatiger leeg gemaakt worden. Maar de verantwoordelijkheid voor sluikstorten en zwerfvuil ligt niet alleen in het beleid. We moeten blijven sensibiliseren én inzetten op het verantwoordelijkheidsgevoel van iedere burger.

De afvalophaling moet een upgrade krijgen. Zo kan er gedacht worden aan een ondergrondse inzameling van huishoudelijk afval en andere afvalstromen.  Zelfs met 'slimme' vuilnisbakken op zonne-energie die het afval persen en een seintje geven wanneer het vol is. 

Een proper Tervuren werkt ook aan de toekomst van ons leefmilieu. Met een lokale klimaattop willen we alle mogelijke doelgroepen samen brengen en samen werken aan de lokale uitdagingen rond ons klimaat. Als gemeente geef je ook zelf het goede voorbeeld. Alle gemeentelijke gebouwen moeten groener gemaakt worden. Inzetten op goede verbindingen met het openbaar vervoer en inzetten op milieuvriendelijke alternatieven.

Tervuren terug vlot krijgen doen we door in te zetten op een combi-mobiliteit waarbij de burger een combinatie van vervoersmiddelen kan aanwenden om zich zo efficiënt mogelijk te verplaatsen. Want zeg nu zelf, dé fietser, dé voetganger en dé automobilist bestaat niet. Het moment dat je afstapt als fietser, ben je voetganger. Het autogebruik zal stilaan evolueren van autobezit naar autogebruik. Vanuit het beleid moeten we dit stimuleren. Ondertussen moeten we blijven inzetten op degelijke weginfrastructuur. Het aanleggen van verschillende missing links van fietspaden is prioriteir, samen met het goed onderhouden van onze straten.

Het verkeer moet in goede banen geleid worden. Niet met extra bloembakken of paaltjes maar met een combinatie van het gebruik van ANPR-camera's om het sluipverkeer uit de woonwijken te houden én het onderzoeken van alternatieven voor het doorgaand verkeer. Zo kan in Moorsel op termijn een ringweg aangelegd worden waarbij het doorgaand verkeer niet door het centrum moet. Ook voor Tervuren-centrum is een alternatief noodzakelijk. Het doorgaand verkeer komende van Duisburg kan tijden de ochtendspits onder toezicht omgeleid worden via de weg naast de parkmuur richting de Tervurenlaan. Tervuren-centrum zal zo een stuk veiliger én vlotter zijn.

Met een GEZOND Tervuren pleiten we dat de gemeente een voortrekkersrol opneemt in het gezondheidsbeleid. Zo kan er gewerkt worden met een charter rond welbevinden van kinderen en jongeren. We moeten hen wegwijs maken in de ondersteuning die er bestaat. Vanuit het sociaal huis moet dit opgepikt worden met alle mogelijke partijen: jeugdbewegingen, sportclubs, scholen, medici,...

Sporten is een goede basis om zich goed te voelen. Tervuren heeft een zeer divers aanbod. We moeten hier blijven inzetten op goede infrastructuur om zoveel mogelijk mensen aan het sporten te houden. Niet alleen de grote klassieke sporten maar ook inzetten op kleinere initatieven op maat van een wijk of buurt. Zo kan er gedacht worden aan openluchttoestellen voor fitness voor senioren. Of kleinschalige projecten voor balsporten.  Maar sporten moet ook mogelijk gemaakt worden voor alle Tervurenaars. We willen inzetten op een G-vriendelijke gemeente waar mensen met een beperking ook de kans krijgen om actief te sporten.

Een gezonde gemeente voor mens en dier. Met een schepen voor dierenwelzijn willen we ook voor het geluk van onze dieren kiezen. Speelterreinen voor honden zorgen ervoor dat er kan geoefend en gespeeld worden, zonder zorgen om de veiligheid van de honden of spelende kinderen. De overlast van hondenpoep moet aangepakt worden: sensibiliseren, noodzakjes voorzien maar ook verbaliseren bij overtredingen. Samen met alle burgers moeten we ook waakzaam zijn voor dierenmishandeling of verwaarlozing.

Wie is Bram? 
Opgegroeid in Moorsel, maar al snel mijn schouders gezet onder de scouts van Tervuren, eerst als leider, vervolgens als groepsleider en uiteindelijk binnen de jeugdraad van Tervuren. Van voorzitter van de jeugdraad naar de politiek was een kleine stap. Schepen van jeugd, Annemie Rastelli trok me over de streep en in 2006 nam ik voor het eerst deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. Het was meteen raak: verkozen tot gemeenteraadslid. Vanaf dan ging het snel. Eerst als fractieleider van GT-Open Vld. Op het einde van de legislatuur als voorzitter van de gemeenteraad van Tervuren.

Professioneel staan jongeren nog steeds centraal. In oktober 2011 stopte ik met lesgeven (geschiedenis) om aan de slag te gaan als adjunct-directeur van het GO! atheneum KA Tervuren (het KAT).

In oktober 2012 werd ik opnieuw verkozen als gemeenteraadslid. Lijst GT-Open Vld werd opnieuw de grootste fractie in de gemeenteraad van Tervuren. N-VA, CD&V en Groen+ sloten een anti-coalitie. Hierdoor belandden we in de oppositie waar ik nog steeds de fractievoorzitter van GT-Open Vld ben.

In aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen 2018 werd ik in het najaar van 2016 door de leden van Open Vld Tervuren verkozen tot voorzitter van de lokale afdeling.

In 2017 werd ik vanuit onze fractie ook voorgedragen als lid van de politieraad, voor de nieuwe politiezone VODI waarvan Tervuren onderdeel is.

In november 2017 bevestigden Open Vld en GT hun samenwerking in aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen. In januari stelden we het positief toekomstproject ‘Open Tervuren’ voor, waarin Open Vld, GT en de verruimers van T+ elkaar vonden voor de uitdagingen van onze gemeente.

In mijn vrije tijd speelt muziek een belangrijke rol. Tot 2012 als vrijwilliger in de organisatie van het zomerfestival Hee Tervuren. Tegenwoordig ook als mede-organisator en dj van Kapelle National, een openluchtevent op de Kapelleplaats rond de nationale feestdag. Naast het draaien ga ik ook dagelijks wandelen op de mooiste routes van Tervuren, elke dag minstens 10.000 stappen!

Op 14 oktober ben ik de lijstduwer van het topteam van Open Tervuren. Vanop de 27ste plaats duw ik Open Tervuren richting de toekomst!

Herbekijk 't Groot Debat op Facebook!

Volg Bram ook online:

Snelkoppelingen

Sociale media

Blijf op de hoogte van Open Tervuren door ons te volgen op sociale media.
 

Contacteer ons

Hebt u vragen, opmerkingen of suggesties? Aarzel niet ons te contacteren:

  • info (@) opentervuren.be